Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περιήγηση: Σαν σήμερα

Το Σαν σήμε­ρα είναι στή­λη που υπεν­θυ­μί­ζει τα σημα­ντι­κό­τε­ρα γεγο­νό­τα από την ιστο­ρία του κομ­μου­νι­στι­κού κινή­μα­τος και από τους αγώ­νες των λαών.

Ο Μπρεχτ στις «Παρα­τη­ρή­σεις» του για την επι­και­ρό­τη­τα του «Πού­ντι­λα», τόνι­ζε: «Δε μαθαί­νει κανείς μόνο από τον αγώ­να αλλά και από την ιστο­ρία των αγώ­νων (…) Στην πάλη των τάξε­ων η νίκη σ’ έναν τόπο πάλης πρέ­πει να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί για τη νίκη σ’ έναν άλλο τόπο (…) Η ζωή εκεί­νων που απε­λευ­θε­ρώ­θη­καν από τους κατα­πιε­στές τους μπο­ρεί να είναι δύσκο­λη, όπως όλων των πρω­το­πό­ρων: για­τί πρέ­πει να μετα­τρέ­ψουν το σύστη­μα των κατα­πιε­στών σε ένα νέο σύστημα (…)».

Επί­σης, το Σαν Σήμε­ρα υπεν­θυ­μί­ζει τα σημα­ντι­κό­τε­ρα γεγο­νό­τα της παγκό­σμιας ιστο­ρί­ας και επε­τεί­ους γέν­νη­σης και θανά­του ανθρώ­πων που άφη­σαν το απο­τύ­πω­μά τους στις Τέχνες, στα Γράμ­μα­τα, στην Επιστήμη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο