Περιήγηση: Σαρακοστή

Κοινωνία
Αποκριές — Εξω λοιπόν οι λύπες, έξω κακή καρδιά και πάλι Καρναβάλι ανοίγει βρε παιδιά

Απο­κριά μία από τις χαρα­κτη­ρι­στι­κό­τε­ρες λαϊ­κές, αρχαί­ες, παγα­νι­στι­κές εκδη­λώ­σεις που όχι μόνο επέ­ζη­σαν του χρι­στια­νι­κού τυπι­κού, αλλά και εντά­χθη­καν δημιουργικά…

Σκίτσα
Καλή Σαρακοστή…

Μέρες Σαρα­κο­στής και …αγω­νί­ας για το κλεί­σι­μο της β’ αξιο­λό­γη­σης, η ευχή κυριο­λε­κτι­κή και μετα­φο­ρι­κή Του Δημή­τρη Γεωρ­γο­πά­λη (Ανα­δη­μο­σί­ευ­ση)