Περιήγηση: Σαρδέλες

Κοινωνία
Σάλτο μορτάλε από σαρδέλες στην προκυμαία της παλιάς παραλίας στη Θεσσαλονίκη!

Σε απέλ­πι­δα προ­σπά­θεια να ξεφύ­γουν από κάποιο θηρευ­τή τους, πιθα­νό­τα­τα δελ­φί­νι, απο­δί­δει καθη­γη­τής στο Αρι­στο­τέ­λειο Πανε­πι­στή­μιο, το μαζι­κό «πήδη­μα θανάτου»…