Περιήγηση: Σαρλ Φουριέ

Πρόσωπα
Σαρλ Φουριέ, φιλόσοφος και διανοητής του ουτοπικού σοσιαλισμού

Γεν­νιέ­ται ο Γάλ­λος φιλό­σο­φος και δια­νοη­τής του ουτο­πι­κού σοσια­λι­σμού Σαρλ Φου­ριέ. Ο ουτο­πι­κός σοσια­λι­σμός, επη­ρε­α­σμέ­νος και από αστι­κές-μικρο­α­στι­κές ροπές, αναζήτησε…