Περιήγηση: Σεισμός Αθήνα

Επικαιρότητα
Ο Ευθ. Λέκκας για το σεισμό: Δεν θα έχει συνέχεια

Σει­σμός τώρα:  Καθη­συ­χα­στι­κός εμφα­νί­στη­κε ο πρό­ε­δρος του Οργα­νι­σμού Αντι­σει­σμι­κού Σχε­δια­σμού και Προ­στα­σί­ας, Ευθύ­μιος Λέκ­κας σχε­τι­κά με το σει­σμό που σημειώθηκε…

Επικαιρότητα
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Διαχρονικό έγκλημα η θυσία της προστασίας του λαού για τα κέρδη του κεφαλαίου

Πριν λίγες μέρες με την ευκαι­ρία του «ήπιου» σει­σμού της 19ης Ιού­λη στην Αττι­κή, στο σημεί­ω­μα η ανύ­παρ­κτη Αντι­σει­σμι­κή προ­στα­σία ΔΙΚΑΙΩΜΑ…

Επικαιρότητα
Επιτροπή Σεισμικής Επικινδυνότητας: Ομαλά εξελίσσεται η σεισμική δραστηριότητα

Ομα­λά εξε­λίσ­σε­ται η σει­σμι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα στην περιο­χή της δυτι­κής Αττι­κής, όπως εκτι­μή­θη­κε στην έκτα­κτη σύσκε­ψη των μελών της Επι­τρο­πής Σεισμικής…

Απόψεις
Σεισμικά…

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Ο νέος σει­σμός στην Αθή­να, που ξύπνη­σε μνή­μες του 1999, δημιουρ­γεί εύλο­γα την ευκαι­ρία για ορι­σμέ­νους γενικότερους…