Περιήγηση: ΣΕΚΕ

Ιστορία
Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδας (ΣΕΚΕ) — [💯+1] ΚΚΕ: Η ποιοτική αλλαγή στην πορεία του εργατικού κινήματος

Το κτί­ριο ίδρυ­σης του Κόμ­μα­τος στην οδό Μπου­μπου­λί­νας στον Πει­ραιά Η ίδρυ­ση του ΣΕΚΕ απο­τέ­λε­σε γεγο­νός μεγά­λης ιστο­ρι­κής σημα­σί­ας. Η…

Απόψεις
Ποιοί έκαψαν την Σμύρνη;

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Οι προ­χθε­σι­νές δηλώ­σεις του τούρ­κου προ­έ­δρου Ερντο­γάν κατά τη διάρ­κεια προ­ε­κλο­γι­κής του ομι­λί­ας στη Σμύρ­νη είναι απαράδεκτες,…