Περιήγηση: Σεμπάστιαν Κουρτς

Πολιτική
ΑΥΣΤΡΙΑ-ΕΚΛΟΓΕΣ: Πρώτο το Λαϊκό Κόμμα του πρώην καγκελάριου Σεμπάστιαν Κουρτς

Ξεκι­νούν σήμε­ρα οι πρώ­τες διε­ρευ­νη­τι­κές δια­βου­λεύ­σεις για σχη­μα­τι­σμό κυβέρ­νη­σης Πρώ­το με δια­φο­ρά ανα­δεί­χθη­κε το Λαϊ­κό Κόμ­μα (OVP), του προη­γού­με­νου αντικαγκελάριου,…

Διεθνή
Εκλογές στην Αυστρία: Νικητής ο Κουρτς — Δεύτερο κόμμα οι ακροδεξιοί με άνοδο 6%

Νεό­τε­ρη ενη­μέ­ρω­ση 21.30  Ο νικη­τής των εκλο­γών Σεμπά­στιαν Κουρτς δηλώ­νει έτοι­μος να ανα­λά­βει την καγκε­λα­ρία, δεν απο­κλεί­ει κανέ­να σενά­ριο συνεργασίας…

Διεθνή
Εκλογές στην Αυστρία με δεσμεύσεις υπέρ του κεφαλαίου και χωρίς πραγματική εναλλακτική για το λαό

Βου­λευ­τι­κές εκλο­γές σήμε­ρα στην Αυστριά στις οποί­ες εκτι­μά­ται ότι νικη­τής θα ανα­δει­χθεί ο 31χρονος συντη­ρη­τι­κός Σεμπά­στιαν Κουρτς, ο νεό­τε­ρος ηγέτης…