Περιήγηση: Σεξουαλική βία

Κοινωνία
Ποινική δίωξη για τρία κακουργήματα σεξουαλικής βίας, άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του Πέτρου Φιλιππίδη

   Αντι­μέ­τω­πος με τρεις κακουρ­γη­μα­τι­κές κατη­γο­ρί­ες σεξουα­λι­κής βίας κατά συνα­δέλ­φων του, βρί­σκε­ται πλέ­ον ο Πέτρος Φλιπ­πί­δης σε βάρος του οποί­ου ασκήθηκε…

Κοινωνία
Απόφοιτοι του Αρσάκειου με επιστολή τους επιβεβαιώνουν περιστατικά σεξουαλικής βίας σε μαθητές

Με επι­στο­λή που στέλ­νουν στη Φιλεκ­παι­δευ­τι­κή Εται­ρεία, πρό­ε­δρος της οποί­ας είναι ο Γιώρ­γος Μπα­μπι­νιώ­της,  ομά­δα 285 απο­φοί­των από το 1994…

Κοινωνία
Κατατέθηκε μήνυση για αδικήματα σεξουαλικής βίας κατά καταξιωμένου προσώπου στον καλλιτεχνικό χώρο

Η πρώ­τη προ­σφυ­γή στη Δικαιο­σύ­νη για υπό­θε­ση σεξουα­λι­κής βίας στον χώρο του Θεά­τρου έγι­νε σήμε­ρα με μήνυ­ση που κατα­τέ­θη­κε σε…