Περιήγηση: Σεξουαλική ταπείνωση

Πολιτισμός
Ο κ. «Παλλόμενα πέη» (Γιαν Φάμπρ) κατηγορείται από καλλιτέχνες για σεξουαλικές ταπεινώσεις και εκφοβισμό

Τον θυμά­στε τον κ. Γιαν Φάμπρ; Ή αλλιώς κ. «Παλ­λό­με­να πέη» που τον έφε­ρε η «αρι­στε­ρή» κυβέρ­νη­ση (ως καλ­λι­τε­χνι­κού διευθυντή…