Περιήγηση: ΣΕΤΕΠΕ

Επικαιρότητα
Καταγγελία ΣΕΤΕΠΕ: Εργοδότρια τραμπούκισε σερβιτόρα για φιλοδώρημα 1 ευρώ!

Μια πολύ σοβα­ρή καταγ­γε­λία, ενδει­κτι­κή της εργο­δο­τι­κής τρο­μο­κρα­τί­ας με την οποία έρχο­νται αντι­μέ­τω­ποι πολ­λοί εργα­ζό­με­νοι, έφε­ρε στο φως της δημοσιότητας…