Περιήγηση: Σητεία

Ατέχνως
Σεισμός τώρα: Τέσσερις σεισμικές δονήσεις στον θαλάσσιο χώρο βόρεια της Σητείας

Σει­σμός τώρα: Τρεις σει­σμι­κές δονή­σεις, η πρώ­τη από τις οποί­ες χαρα­κτη­ρί­ζε­ται «ισχυ­ρή», σημειώ­θη­καν μέσα σε περί­που σαρά­ντα λεπτά ξημε­ρώ­μα­τα της…