Περιήγηση: Σιδηροδρομικό δυστύχημα

Πολιτική
Κυβέρνηση: Για να κάμψει την οργή ανακοίνωσε αυτονόητα μέτρα για τις οικογένειες των θυμάτων στα Τέμπη

Σε μια προ­σπά­θεια να κάμ­ψει την οργή και τη λαϊ­κή δυσα­ρέ­σκεια για την εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή της «απε­λευ­θέ­ρω­σης» και της ιδιωτικοποίησης…

Κοινωνία
Τέμπη: Διώξεις κατά του επιθεωρητή του ΟΣΕ και δύο σταθμαρχών

Νέες διώ­ξεις για την υπό­θε­ση του σιδη­ρο­δρο­μι­κού δυστύ­χη­μα­τος στα Τέμπη ασκή­θη­καν κατά τριών προ­σώ­πων. Συγκε­κρι­μέ­να, διώ­ξεις ασκή­θη­καν κατά του επι­θε­ω­ρη­τή του…

Πολιτική
Υπουργικό Συμβούλιο: Νέα κροκοδείλια δάκρυα και υπόσχεση για ένταση της πολιτικής που οδήγησε στο έγκλημα

Πιστή εφαρ­μο­γή και έντα­ση της πολι­τι­κής που οδή­γη­σε στο έγκλη­μα στα Τέμπη προ­α­νήγ­γει­λε ο πρω­θυ­πουρ­γός, μιλώ­ντας στη συνε­δρί­α­ση του υπουργικού…

Κοινωνία
ΠΑΜΕ: Οργή λαού — Συνεχίζουμε με νέο συλλαλητήριο την Κυριακή στο Σύνταγμα

«Συνε­χί­ζου­με με νέο, μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο του Εργα­τι­κού Κέντρου Πει­ραιά, των συν­δι­κά­των, των φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων, των μαζι­κών φορέ­ων, την Κυρια­κή 12…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Δ. Κουτσούμπας: Μοναδική εγγύηση για να μη συγκαλυφθεί το έγκλημα είναι οι μεγάλες κινητοποιήσεις

Μονα­δι­κή εγγύ­η­ση για να μην κου­κου­λω­θεί το έγκλη­μα στα Τέμπη είναι οι μεγά­λοι αγώ­νες, οι μεγά­λες κινη­το­ποι­ή­σεις που ανα­πτύσ­σο­νται σε…

Κοινωνία
Featured Video Play Icon
Από άκρη σε άκρη της Ελλάδας: «ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ — Νέα Δημοκρατία, το έγκλημα αυτό έχει ιστορία» — Μια εικόνα των συλλαλητηρίων

Δεν είναι μόνο το μέγα πλή­θος στην Αθή­να, μα σε κάθε πόλη της ηπει­ρω­τι­κής χώρα και στα περισ­σό­τε­ρα νησιά πλημμύρισαν…