Περιήγηση: Σιδηρόδρομοι ιδιωτικοποίηση

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Μ. Παπαδόπουλος (ΚΚΕ): Η πολιτική όλων των κυβερνήσεων και της ΕΕ θυσιάζει την ασφάλεια των μεταφορών (VIDEO)

Η απε­λευ­θέ­ρω­ση των σιδη­ρο­δρό­μων που απο­τε­λεί πάγια πολι­τι­κή της ΕΕ έχει προ­κα­λέ­σει κενά στην ασφά­λεια των σιδη­ρο­δρό­μων είτε αφο­ρούν στο…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Λ. Νικολάου-Αλαβάνος (ΚΚΕ): Υπόλογη για το έγκλημα στα Τέμπη η πολιτική όλων των κυβερνήσεων και της ΕΕ (VIDEO)

Οι αιτί­ες του προ­δια­γε­γραμ­μέ­νου εγκλή­μα­τος στα Τέμπη είναι γνω­στές και είναι η πολι­τι­κή της ΕΕ για την απε­λευ­θέ­ρω­ση των σιδηροδρόμων…

Επικαιρότητα
«Κρατικοποιούνται» πάλι οι σιδηρόδρομοι στην Αγγλία με το λαό να πληρώνει το μάρμαρο

Η βρε­τα­νι­κή συντη­ρη­τι­κή κυβέρ­νη­ση ανα­κοί­νω­σε την κρα­τι­κο­ποί­η­ση των σιδη­ρο­δρό­μων στη βόρεια Αγγλία –που δια­χει­ρι­ζό­ταν η ιδιω­τι­κή εται­ρία Northern Rail —…