Περιήγηση: Σιμόν Μπολιβάρ

Βιβλιοπαρουσιάσεις
ΣΙΜΟΝ ΜΠΟΛΙΒΑΡ Ο Απελευθερωτής των Συνειδήσεων

Παρου­σιά­ζει η Άννε­κε Ιωαν­νά­του // ΣΙΜΟΝ ΜΠΟΛΙΒΑΡ Ο Απε­λευ­θε­ρω­τής των Συνει­δή­σε­ων Μετά­φρα­ση, Εισα­γω­γή, Σχό­λια της Μαρί­ας Δαμη­λά­κου Εκδό­σεις «Νότιος Άνε­μος» Οι ιστορικές…

Πρόσωπα
Σιμόν Μπολιβάρ

Στις 24 Ιου­λί­ου 1783 γεν­νιέ­ται ο Σιμόν Μπο­λι­βάρ. Ενας από τους ηγέ­τες του απε­λευ­θε­ρω­τι­κού κινή­μα­τος κατά της ισπα­νι­κής κυριαρ­χί­ας στη Λατι­νι­κή Αμερική.…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 17 Δεκεμβρίου 1830 πεθαίνει ο Σιμόν Μπολιβάρ, ο Ελευθερωτής

Σαν σήμε­ρα 17 Δεκεμ­βρί­ου 1830 πεθαί­νει ο Βενε­ζου­ε­λά­νος στρα­τιω­τι­κός και πολι­τι­κός ηγέ­της Σιμόν Μπο­λι­βάρ, που έγι­νε σύμ­βο­λο του εθνι­κο­α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κού αγώνα…