Περιήγηση: Σι Τζινπίνγκ

Διεθνή
Ιμπεριαλιστική σύγκρουση: «Προτεραιότητα» στις στρατηγικές σχέσεις με την Ρωσία δίνει ο πρόεδρος της Κίνας

Οι στρα­τη­γι­κές σχέ­σεις Ρωσί­ας και Κίνας έχουν πλέ­ον «προ­τε­ραιό­τη­τα», δήλω­σε σήμε­ρα ο Κινέ­ζος πρό­ε­δρος,  κατά την διάρ­κεια της δεύ­τε­ρης ημέρας…

Διεθνή
Ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί: Πούτιν και Σι συμφώνησαν σε «στενότερη» οικονομικο-πολιτική και στρατιωτική συνεργασία

Σε στε­νό­τε­ρη συνερ­γα­σία στον εμπο­ρι­κό-οικο­νο­μι­κό και ενερ­γεια­κό τομέα, αλλά και σε διε­θνή ζητή­μα­τα, συμ­φώ­νη­σαν οι πρό­ε­δροι Ρωσία και Κίνας, Βλαντιμίρ…

Διεθνή
Συνάντηση Σολτς-Σι Τζινπίνγκ: «Η Κίνα υποστηρίζει την Ευρώπη για ειρηνευτικές συνομιλίες στην Ουκρανία»

Να χρη­σι­μο­ποι­ή­σει την επιρ­ροή της στη Μόσχα, προ­κει­μέ­νου να τερ­μα­τι­στεί ο πόλε­μος στην Ουκρα­νία, ζήτη­σε από την Κίνα ο Γερμανός…

Επικαιρότητα
Στο «κόκκινο» η ενδοιμπεριαλιστική κόντρα: Να προετοιμαστεί «για πραγματική μάχη» καλεί τον στρατό ο Σι Τζινπίνγκ

Ο κινε­ζι­κός στρα­τός «θα πρέ­πει να επι­κε­ντρω­θεί στην προ­ε­τοι­μα­σία για πραγ­μα­τι­κή μάχη», δήλω­σε σήμε­ρα ο Κινέ­ζος πρό­ε­δρος Σι Τζιν­πίνγκ, μία…