Περιήγηση: Σκάνδαλο υποκλοπών

Πολιτική
Ν. Καραθανασόπουλος: «Εξεταστική Επιτροπή για υποκλοπές: Επιχείρηση συγκάλυψης με πολλαπλές στοχεύσεις»

Ο Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, βου­λευ­τής του κόμ­μα­τος και μέλος της Εξε­τα­στι­κής Επι­τρο­πής για τις υπο­κλο­πές σε…

Πολιτική
ΚΚΕ: Να συγκληθεί η επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την καταστροφή αρχείων της ΕΥΠ, για τις υποθέσεις Ανδρουλάκη, Κουκάκη και Σπίρτζη 

Την άμε­ση σύγκλι­ση της Επι­τρο­πής Θεσμών και Δια­φά­νειας «προ­κει­μέ­νου να διε­ρευ­νη­θεί το ζήτη­μα της κατα­στρο­φής των αρχεί­ων στην ΕΥΠ για…

Επικαιρότητα
Κ. Καραμανλής: Άφησε αιχμές για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα των υποκλοπών

Αιχ­μές για τους χει­ρι­σμούς της κυβέρ­νη­σης στο θέμα των υπο­κλο­πών — παρα­κο­λου­θή­σε­ων άφη­σε ο πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γός, Κώστας Καρα­μαν­λής, ο οποίος…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Δεν διορθώνεται μόνο καταργείται το σάπιο πλαίσιο των παρακολουθήσεων (VIDEO)

Δεν διορ­θώ­νε­ται μόνο καταρ­γεί­ται το σάπιο πλαί­σιο των παρα­κο­λου­θή­σε­ων τόνι­σε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, μιλώ­ντας στην…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ Ομιλία του Δ. Κουτσούμπα για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις παρακολουθήσεις (LIVE)

Παρα­κο­λου­θή­στε ζωντα­νά την ομι­λία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρη Κου­τσού­μπα, στη Βου­λή για τη σύστα­ση εξε­τα­στι­κής επι­τρο­πής για…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Γ. Δελής (ΚΚΕ): Εξεταστική για παρακολούθηση Ανδρουλάκη, δημοσιογράφων και ΚΕ του ΚΚΕ (AUDIO)

Έχου­με ζητή­σει εξε­τα­στι­κή επι­τρο­πή για την παρα­κο­λού­θη­ση του Νίκου Ανδρου­λά­κη, δημο­σιο­γρά­φων και του τηλε­φω­νι­κού κέντρου της ΚΕ του ΚΚΕ τόνισε…

Επικαιρότητα
Σκάνδαλο υποκλοπών- Δημοσίευμα «Politico»: ΕΛΚ και Καϊλή μπλοκάρουν τη διερεύνησή του από επιτροπή της ΕΕ

Η ενδο­α­στι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση για το σκάν­δα­λο των υπο­κλο­πών στην χώρα μας έχει πάρει… πανευ­ρω­παϊ­κές δια­στά­σεις, με εμπλο­κή και της Ευρωπαϊκής…