Περιήγηση: Σκίτσο

Σκίτσα
Μπογδανοσκιτσογράφοι

Χρειά­στη­καν εκα­τομ­μύ­ρια χρό­νια για να στα­θεί ο άνθρω­πος στα δυο του πόδια. Κάποιοι μπο­γδα­νο­σκι­τσο­γρά­φοι πιστεύ­ουν ότι μπο­ρούν να τον γυρίσουν…

Σκιτσογράφοι
Σε φυλακισμένο Τούρκο σκιτσογράφο το Διεθνές Βραβείο Σκίτσου (ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΑ ΣΚΙΤΣΑ)

Ο Τούρ­κος σκι­τσο­γρά­φος Μού­σα Καρτ, ο οποί­ος πρό­σφα­τα κατα­δι­κά­στη­κε σε ποι­νή φυλά­κι­σης διό­τι κρί­θη­κε ένο­χος για υπο­στή­ρι­ξη «της τρο­μο­κρα­τί­ας», έλαβε…