Περιήγηση: Σκευάσματα ιωδίου

Προτεινόμενο
ΠΦΣ: Δεν κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά σκευάσματα ιωδίου για την προφύλαξη από ραδιενέργεια

Με αφορ­μή τις πλη­ρο­φο­ρί­ες και τα δημο­σιεύ­μα­τα που κυκλο­φο­ρούν το τελευ­ταίο διά­στη­μα σχε­τι­κά με χρή­ση σκευα­σμά­των ιωδί­ου για την προφύλαξη…