Περιήγηση: Σκηνοθέτης

Κοινωνία
Νέα καταγγελία για βιασμό ανηλίκου κατά του «γνωστού ηθοποιού και σκηνοθέτη» — Δεν έχει παραγραφεί

Όλο και περισ­σό­τε­ρα τα θύμα­τα που καταγ­γέ­λουν στις δικα­στι­κές αρχές σεξουα­λι­κή κακο­ποί­η­ση από γνω­στό πρω­τα­γω­νι­στή και σκη­νο­θέ­τη, καθώς κατα­τέ­θη­κε νέα…

Κινηματογράφος
Μιχάλης Κακογιάννης, πολυτάλαντος και πρωτοπόρος του μεταπολεμικού ελληνικού κινηματογράφου

Μιχά­λης Κακο­γιάν­νης, πρω­το­πό­ρος σκη­νο­θέ­της του μετα­πο­λε­μι­κού ελλη­νι­κού κινη­μα­το­γρά­φου, αλλά και εμπνευ­σμέ­νος σκη­νο­θέ­της θεά­τρου και όπε­ρας, Ο Μιχά­λης Κακο­γιάν­νης γεν­νή­θη­κε στις…