Περιήγηση: Σκλάβοι στον 21ο αιώνα δεν θα γίνουμε

Εκδηλώσεις
Συλλαλητήρια: Είμαστε πολλοί, δυνατοί και αποφασισμένοι — Σύσσωμη η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ στο Σύνταγμα |Φωτο-Video|

Στο μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο στο Σύνταγ­μα βρί­σκο­νται ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας και σύσ­σω­μη η Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του…

Επικαιρότητα
Δούλοι στον 21ο αιώνα δεν θα γίνουμε! Η εκμετάλλευση δεν “διευθετείται”, καταργείται!»

Το «Ατέ­χνως» έχει ήδη προ­βά­λει ανα­λυ­τι­κά τις μεγά­λες κινη­το­ποι­ή­σεις με πρω­το­βου­λία του ΚΚΕ ενά­ντια στο αντερ­γα­τι­κό έκτρω­μα όπου χιλιά­δες λαού…

Εκδηλώσεις
ΚΟ του ΚΚΕ: Πλατύ πολιτικό άνοιγμα για τον εργάσιμο χρόνο και τη συνδικαλιστική δράση

Εξορ­μή­σεις, συσκέ­ψεις και εκδη­λώ­σεις για να φτά­σει παντού το κάλε­σμα ξεση­κω­μού ενά­ντια στο αντερ­γα­τι­κό νομο­σχέ­διο Σε όλη τη χώρα απλώνεται…