Περιήγηση: Σλαβομακεδόνες

Ιστορία
«Ο Δημοκρατικός Στρατός και οι Σλαβομακεδόνες» (ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ)

Επι­μέ­λεια Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Με αφορ­μή τη συνε­χι­ζό­με­νη συζή­τη­ση σχε­τι­κά με τη συμ­φω­νί­ας Ελλά­δας και ΠΓΔΜ παρου­σιά­ζου­με σήμε­ρα ενδια­φέ­ρο­ντα στοι­χεία σχε­τι­κά με…