Περιήγηση: Σοβιετικά πόστερ

Σκίτσα
Σοβιετικό πόστερ του 1921 για την μουσουλμάνα γυναίκα «Τώρα είμαι και εγώ ελεύθερη»

Με την Οχτω­βρια­νή Επα­νά­στα­ση γεν­νή­θη­κε μια εντε­λώς πρω­τό­γνω­ρη μορ­φή τέχνης: η επα­να­στα­τι­κή-προ­πα­γαν­δι­στι­κή αφί­σα», με στό­χο «να δια­δώ­σει τις ιδέ­ες της…