Περιήγηση: Σοβιετική Ένωση

Βιβλίο
O άγνωστος Τσε

Γρά­φει ο Βαγ­γέ­λης Γονα­τάς // […] η νηφά­λια μελέ­τη του μαρ­ξι­σμού και των πρό­σφα­των γεγο­νό­των, μας τοπο­θε­τούν μετα­ξύ των επικριτών…

Ιστορία
Οι προσπάθειες για ξεχωριστή συνθηκολόγηση των Χιτλερικών με τους «δυτικούς» ενώ οι σοβιετικοί προελαύνανε στο Βερολίνο…

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Μία σχε­τι­κή άγνω­στη πλευ­ρά του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου, είναι οι προ­σπά­θειες που έκα­ναν ηγέ­τες της…