Περιήγηση: Σοκολάτα

Επιστήμη
Σοκολάτα τέλος…!!!

Το πιο αγα­πη­μέ­νο γλύ­κι­σμα πολ­λών. κιν­δυ­νεύ­ου­με, άρα­γε, να τη στε­ρη­θού­με για πάντα; Σοκο­λά­τα τέλος…!!! στα επό­με­να 40 χρό­νια. Του­λά­χι­στον αυτό ειδικοί…