Περιήγηση: Σοσιαλδημοκρατία

Διεθνή
Βραζιλία: Ανέλαβε και επίσημα το τιμόνι της αστικής διαχείρισης ο σοσιαλδημοκράτης Λούλα

Πλαι­σιω­μέ­νος από πολ­λούς ξένους ηγέ­τες και εκπρο­σώ­πους της σοσιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας, στα 77 του χρό­νια, ο Λουίς Ινά­σιου Λού­λα ντα Σίλ­βα ορκίστηκε…

Πολιτική
Δείξε μου τον φίλο σου…

Σκυ­τά­λη Στην ορκω­μο­σία του σοσιαλ­δη­μο­κρά­τη Λού­λα, νέου Προ­έ­δρου της Βρα­ζι­λί­ας, ανα­κοί­νω­σε ότι θα παρευ­ρε­θεί ο πρό­ε­δρος του ΣΥΡΙΖΑ την Κυριακή…

Διεθνή
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ: Αντιλαϊκή κάθε είδους διαχείριση του καπιταλισμού

Πρό­σφα­τα αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ βρέ­θη­κε στο Καρά­κας, πρω­τεύ­ου­σα της Βενε­ζου­έ­λας, μετά από πρό­σκλη­ση του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Βενε­ζου­έ­λας (ΚΚΒ). Δια­σχί­ζο­ντας τους δρό­μους της πρω­τεύ­ου­σας εκείνο…

Απόψεις
Εκλογές στη Βραζιλία: Η αμαρτωλή σοσιαλδημοκρατία επιστρέφει — Του Νίκου Μόττα

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Έπει­τα από μια τετρα­ε­τία δια­κυ­βέρ­νη­σης του ακρο­δε­ξιού Ζαϊχ Μπολ­σο­νά­ρου όλα δεί­χνουν πως η Βρα­ζι­λία επι­στρέ­φει στα γνωστά…