Περιήγηση: Σοσιαλιστικό Κίνημα Καζακστάν

Διεθνή
Η διαδικασία της σοσιαλιστικής και της εθνικής οικοδόμησης στο Καζακστάν και στην Κεντρική Ασία — Επίκαιρα συμπεράσματα

Απο­σπά­σμα­τα άρθρου του Αϊνούρ Κουρ­μά­νοφ, συμπρο­έ­δρου του Σοσια­λι­στι­κού Κινή­μα­τος Καζακ­στάν Η ειδο­ποιός δια­φο­ρά της σοσια­λι­στι­κής οικο­δό­μη­σης στο Καζακ­στάν και στην…

Διεθνή
Καζακστάν: Κάλεσμα για διεθνή αλληλεγγύη στους διαδηλωτές απευθύνει το Σοσιαλιστικό Κίνημα του Καζακστάν

Σε ανα­κοί­νω­σή του για τις μεγά­λες λαϊ­κές κινη­το­ποι­ή­σεις στη χώρα το Σοσια­λι­στι­κό Κίνη­μα του Καζακ­στάν απευ­θύ­νει κάλε­σμα στο διε­θνές κομμουνιστικό…