Περιήγηση: Σουπερμάρκετ

Επικαιρότητα
#Cancel_Lidl: Αντιδράσεις για τη μήνυση αλυσίδας σουπερμάρκετ σε 70χρονη που έκλεψε προϊόντα €30

Μεγά­λες αντι­δρά­σεις έχει προ­κα­λέ­σει στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης η ιστο­ρία 70χρονης γυναί­κας η οποία το από­γευ­μα του Σαβ­βά­του έκλε­ψε προϊόντα…

Επικαιρότητα
Τέλος εποχής και στην Ελλάδα για τα σούπερ μάρκετ “express” και γειτονιάς

Σε κατα­στή­μα­τα νέας «τυπο­λο­γί­ας» επεν­δύ­ουν πλέ­ον οι κολοσ­σοί των μεγά­λων κατα­στη­μά­των σού­περ μάρ­κετ, ακο­λου­θώ­ντας τη φιλο­σο­φία των Lidl, Σκλα­βε­νί­της και…