Περιήγηση: Σουχάρτο

Ιστορία
Οι ΗΠΑ γνώριζαν και στήριζαν Επιβεβαίωση για το ρόλο τους στη σφαγή των κομμουνιστών στην Ινδονησία

Απο­χα­ρα­κτη­ρι­σμέ­να έγγρα­φα έχουν μόλις σήμε­ρα επι­βε­βαιώ­σει τη γνώ­ση των ΗΠΑ και την υπο­στή­ρι­ξή τους προς τη σφα­γή εκα­τομ­μυ­ρί­ων Ινδο­νη­σί­ων στην…