Περιήγηση: Σουχόι Πάβελ Οσίποβιτς

Σαν Σήμερα
Σουχόι, Πάβελ Οσίποβιτς (Γεννήθηκε σαν σήμερα 22 Ιουλίου 1895)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Σοβιε­τι­κός κατα­σκευα­στής αερο­πλά­νων (1895–1975). Ήρω­ας της Σοσια­λι­στι­κής Εργα­σί­ας (1957–1965),διδάκτωρ των τεχνι­κών επι­στη­μών (194), γενι­κός κατα­σκευα­στής  αερο­πλά­νων (1956). Μετά…