Περιήγηση: Σοφοκλής Βενιζέλος

Πρόσωπα
Σοφοκλής Βενιζέλος, το όνομά του είναι γραμμένο σε όλες τις μαύρες σελίδες της νεότερης ιστορίας μας

Στις 7 Φεβρουα­ρί­ου 1964 πεθαί­νει ο Σοφο­κλής Βενι­ζέ­λος. Δευ­τε­ρό­το­κος γιος του Ελευ­θε­ρί­ου Βενι­ζέ­λου, βου­λευ­τής, υπουρ­γός. Γεν­νή­θη­κε το 1894. Το όνομά…