Περιήγηση: Σπύρος Μπιμπίλας

Επικαιρότητα
Εκλογές ΣΕΗ: Στηρίζουμε — ψηφίζουμε μαζικά «Δημοκρατική Ενότητα Ηθοποιών»!

Αύριο, 19 Ιού­νη, ολο­κλη­ρώ­νε­ται η δια­δι­κα­σία των εκλο­γών στο Σωμα­τείο Ελλή­νων Ηθο­ποιών που ξεκί­νη­σε την Τετάρ­τη. Η απερ­χό­με­νη διοί­κη­ση Μπιμπίλα…

Πολιτισμός
Το ΣΕΗ διέγραψε δια βίου Π. Φιλιππίδη, Π. Χαϊκάλη και Γ. Κιμούλη, τρεις τελείως διαφορετικές περιπτώσεις

Την ορι­στι­κή δια­γρα­φή των Πέτρου Φιλιπ­πί­δη, Γιώρ­γου Κιμού­λη και Παύ­λου Χαϊ­κά­λη απο­φά­σι­σε το Σωμα­τείο Ελλή­νων Ηθο­ποιών (ΣΕΗ). Το ΣΕΗ πραγματοποίησε…

Κοινωνία
Αγωγές Κιμούλη κατά ΣΕΗ και συναδέλφων του: Μεθοδευμένη ενέργεια να με διαβάλουν, να με εξευτελίσουν, να με εξοντώσουν

Απο­ζη­μί­ω­ση για την ηθι­κή αλλά και την περιου­σια­κή βλά­βη, που θεω­ρεί ότι υπέ­στη, αξιώ­νει ο ηθο­ποιός και σκη­νο­θέ­της Γιώρ­γος Κιμούλης,…

Κοινωνία
Καλλιτέχνες στο πλευρό του Χρ. Ζαραλίκου, καταδικάζουν την τραμπούκικη απόπειρα λογοκρισίας

Την αλλη­λεγ­γύη τους στον Χρι­στό­φο­ρο Ζαρα­λί­κο εκφρά­ζουν από χθες πλη­θώ­ρα καλ­λι­τε­χνών στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, αντι­δρώ­ντας στην απα­ρά­δε­κτη από­πει­ρα λογοκρισίας…

Πολιτισμός
Δ. Κουτσούμπας: Ο πολιτισμός είναι κοινωνικό δικαίωμα, αφορά όλο το λαό και πρέπει να εξασφαλίζεται με ευθύνη του κράτους

«Το πρό­βλη­μα του πολι­τι­σμού δεν αφο­ρά μόνο τους καλ­λι­τέ­χνες. Μάλι­στα στην περί­ο­δο της παν­δη­μί­ας η έλλει­ψη δια ζώσης πολι­τι­στι­κής δραστηριότητας…