Περιήγηση: Στέργιος Φετλής

Κοινωνία
Η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας αρνήθηκε την ιστορική πραγματικότητα!

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Στην τελευ­ταία συνε­δρί­α­ση-μέσω τηλε­διά­σκε­ψης- το Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο Νάου­σας αρνή­θη­κε να ψηφί­σει την τεκ­μη­ριω­μέ­νη και ιστο­ρι­κά απο­δε­δειγ­μέ­νη πρόταση…