Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περιήγηση: Σταύρος Τάσσος

Τάσ­σος Σταύ­ρος. Γεν­νή­θη­κε στη Μυτι­λή­νη το 1948, όπου και μεγά­λω­σε. Βου­λευ­τής Λέσβου του ΚΚΕ από τον Ιανουά­ριο του 2015. Είναι από­φοι­τος της Φυσι­κο­μα­θη­μα­τι­κής Σχο­λής του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών. Έχει Μάστερ στη Θαλάσ­σια Γεω­λο­γία και σε θέμα­τα ενέρ­γειας και ενερ­γεια­κής πολι­τι­κής από το Πανε­πι­στή­μιο της Μινε­σό­τα. Είναι κάτο­χος διδα­κτο­ρι­κού στη Γεω­φυ­σι­κή-Σει­σμο­λο­γία, από το Πανε­πι­στή­μιο της Θεσ­σα­λο­νί­κης. Δίδα­ξε σε διά­φο­ρα πανε­πι­στή­μια, εργά­στη­κε ως ερευ­νη­τής στο Κ.Π.Ε. «Δημό­κρι­τος», στο Εθνι­κό Κέντρο Θαλασ­σί­ων Ερευ­νών — ΕΚΘΕ, και κυρί­ως στο Γεω­δυ­να­μι­κό Ινστι­τού­το του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών. Διε­τέ­λε­σε πρό­ε­δρος του συλ­λό­γου προ­σω­πι­κού του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών και της Ένω­σης Ελλή­νων Ερευ­νη­τών. Συνέ­βα­λε στην εκπό­νη­ση των θέσε­ων του ΚΚΕ για την αντι­σει­σμι­κή θωρά­κι­ση της χώρας, και στις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές του 2007, του 2009, και του 2012 ήταν υπο­ψή­φιος βου­λευ­τής του ΚΚΕ στη Β΄ Αθη­νών. Στις δημο­τι­κές εκλο­γές του 2010 και του 2014 ήταν επι­κε­φα­λής του συν­δυα­σμού «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση Γλυ­φά­δας», και εκλέ­χθη­κε δημο­τι­κός σύμ­βου­λος. Το 2011 εκλέ­χθη­κε και το 2014 επα­νε­κλέ­χτη­κε πρό­ε­δρος της Ελλη­νι­κής Επι­τρο­πής για τη Διε­θνή Ύφε­ση και Ειρή­νη — Ε.Ε.Δ.Υ.Ε.

Εκδηλώσεις
Συναυλία ενάντια στην ελληνοαμερικανική συμφωνία για τις βάσεις

Η Επι­τρο­πή Ειρή­νης της 2ης Δημο­τι­κής Κοι­νό­τη­τας Αθή­νας (Γού­βα, Ν. Κόσμος, Παγκρά­τι) διορ­γα­νώ­νει εκδή­λω­ση — συναυ­λία ενά­ντια στην ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή συμφωνία…

Επικαιρότητα
Εκδήλωση αλληλεγγύης στο λαό της Βενεζουέλας και καταδίκης του ιμπεριαλισμού από ΕΕΔΥΕ-ΕΕΔΔΑ-ΟΓΕ

Εκδή­λω­ση αλλη­λεγ­γύ­ης στο λαό της Βενε­ζου­έ­λας και κατα­δί­κης του ιμπε­ρια­λι­σμού διορ­γά­νω­σαν την Κυρια­κή το από­γευ­μα η Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή για τη Διεθνή…

Επικαιρότητα
Σ.Τάσσος: Η Πανσαμιακή κινητοποίηση θα εκφράσει την αντίθεση στη μετατροπή των νησιών σε χώρους εγκλωβισμού προσφύγων και μεταναστών

«Χαι­ρε­τί­ζω και δηλώ­νω τη συστρά­τευ­σή μου με τους φορείς της Σάμου που καλούν σε κινη­το­ποί­η­ση όλο το λαό του νησιού,…

Κοινωνία
Σταύρος Τάσσος: Ο λαός πρέπει να διεκδικεί τα αυτονόητα και στο πρόβλημα της αντισεισμικής προστασίας

Τόσο το πρό­βλη­μα  της σει­σμι­κής προ­στα­σί­ας όσο και της αντι­με­τώ­πι­σης των προ­βλη­μά­των των σει­σμο­πα­θών έχει να κάνει με το πώς…

Μετάβαση στο περιεχόμενο