Περιήγηση: στενή κι αδιάβατος τραχεία η οδός Νίκος Πλουμπίδης 1902 1954