Περιήγηση: ΣτΕ

Επικαιρότητα
Παραιτήθηκε ο αντιπρόεδρος του ΣτΕ Π. Ευστρατίου μετά την εμπλοκή του ονόματός του σε υπόθεση ναρκωτικών

Την παραί­τη­σή του υπέ­βα­λε ο αντι­πρό­ε­δρος του Συμ­βου­λί­ου της Επι­κρα­τεί­ας και πρό­ε­δρος του Γ’ Τμή­μα­τος του Ανω­τά­του Ακυ­ρω­τι­κού Δικα­στη­ρί­ου, Παναγιώτης…

Κοινωνία
ΣτΕ: Αντισυνταγματικές περικοπές του νόμο Κατρούγκαλου — Τι λέει η κυβέρνηση — Η θέση των συνταξιούχων

Το Συμ­βού­λιο Επι­κρα­τεί­ας έκρι­νε αντι­συ­νταγ­μα­τι­κές τις περι­κο­πές που είχαν επι­βλη­θεί σε 260.000 επι­κου­ρι­κές συντά­ξεις με το νόμο Κατρού­γκα­λου και μάλιστα…

Παιδεία
ΣτΕ: Αντισυνταγματικά τα προγράμματα σπουδών των Θρησκευτικών στα σχολεία

Η Ολο­μέ­λεια του Συμ­βου­λί­ου της Επι­κρα­τεί­ας έκρι­νε αντι­συ­νταγ­μα­τι­κές και αντί­θε­τες στην Ευρω­παϊ­κή Σύμ­βα­ση Δικαιω­μά­των του Ανθρώ­που (ΕΣΔΑ) τις απο­φά­σεις του…