Περιήγηση: Στρατόπεδο Κόδρα

Κοινωνία
Καλαμαριά: Το πρώην στρατόπεδο ΚΟΔΡΑ ανήκει στο λαό — ΌΧΙ στην παραχώρησή του σε ιδιώτες

Με σύν­θη­μα «Το πρώ­ην στρα­τό­πε­δο ΚΟΔΡΑ ανή­κει στο λαό. Καμία σκέ­ψη για παρα­χώ­ρη­ση του στα ιδιω­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα», συνε­χί­ζο­νται οι παρεμ­βά­σεις εξορμήσεις…

Ανακοινώσεις
ΚΚΕ: Πρόκληση η εκδήλωση των φασιστών στην Καλαμαριά και στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα

Σε ανα­κοί­νω­σή τους σχε­τι­κά με την επι­κεί­με­νη φασι­στι­κή φιέ­στα της ακρο­δε­ξιάς οργά­νω­σης “Ιερός Λόχος” στο πρώ­ην στρα­τό­πε­δο Κόδρα, οι Κομματικές…