Περιήγηση: Στρεπτόκοκκος

Προτεινόμενο
ΠΟΥ: Επείγουσα έκκληση να κατασκευαστεί εμβόλιο εναντίον βακτηρίου που σκοτώνει 150.000 μωρά κάθε χρόνο

Ο Παγκό­σμιος Οργα­νι­σμός Υγεί­ας απευ­θύ­νει σήμε­ρα Τετάρ­τη επεί­γου­σα έκκλη­ση να ανα­πτυ­χθεί εμβό­λιο κατά μιας βακτη­ρια­κής μόλυν­σης η οποία ενο­χο­ποιεί­ται για…