Περιήγηση: Στ. Πέτσας

Ανακοινώσεις
ΠΑΜΕ: Καταγγέλλει τις προκλητικές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου της ΝΔ για περιορισμό-απαγόρευση διαδηλώσεων

Ανα­κοί­νω­ση εξέ­δω­σε το Πανερ­γα­τι­κό Αγω­νι­στι­κό Μέτω­πο καταγ­γέλ­λο­ντας τις δηλώ­σεις του κυβερ­νη­τι­κού εκπρο­σώ­που Στ. Πέτσα περί περιο­ρι­σμού και απα­γό­ρευ­σης των δια­δη­λώ­σε­ων. Συγκε­κρι­μέ­να, το…

Επικαιρότητα
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ |>Στη «μάχη» της λαϊκής χειραγώγησης με το κάλπικο αφήγημα της «ανάπτυξης για όλους»

Προσ­δο­κί­ες για μια ανά­πτυ­ξη που θα ωφε­λεί ταυ­τό­χρο­να το κεφά­λαιο και το λαό, για μέτρα ανα­κού­φι­σης των λαϊ­κών στρω­μά­των, καλλιεργεί…