Περιήγηση: συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ

Πολιτική
Καλά κρεμασμένος στα αχαμνά των εφοπλιστών, αλλά όχι και να αιωρείσαι σ/φε Κουβέλη

«Η συμ­φω­νία που επήλ­θε μετά από συλ­λο­γι­κές δια­πραγ­μα­τεύ­σεις μετα­ξύ της Πανελ­λή­νιας Ναυ­τι­κής Ομο­σπον­δί­ας και του Συν­δέ­σμου Επι­χει­ρή­σε­ων Επι­βα­τη­γού Ναυ­τι­λί­ας για…

Πολιτική
Ο κυνισμός και η πολιτική ξετσιπωσιά έχουν πλέον ριζώσει για τα καλά στο ΣΥΡΙΖΑ

Το γνω­ρί­ζα­με πως είχαν προ πολ­λού ξεπε­ρά­σει κάθε όριο πολι­τι­κής ξεδρια­ντρο­πιάς. Οι πρό­σφα­τες φονι­κές πυρ­κα­γιές στην Αττι­κή έκα­ναν στά­χτη ακόμη…

Απόψεις
ΑνθΗΠΑτοι!

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Τον περα­σμέ­νο Οκτώ­βρη, σε μια άκρως προ­κλη­τι­κή κίνη­ση εκ μέρους της ΕΛ.ΑΣ, είχε ασκη­θεί δίω­ξη σε βάρος…

Επικαιρότητα
Κομμουνιστικές νεολαίες απ’ όλο τον κόσμο καταγγέλλουν την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για το όργιο βίας και καταστολής ενάντια σε μαθητές-φοιτητές

Είκο­σι τέσ­σε­ρις Κομ­μου­νι­στι­κές Νεο­λαί­ες από διά­φο­ρες χώρες, σε κοι­νό μήνυ­μά τους κατα­δι­κά­ζουν τη βία, την κατα­στο­λή και τις συλ­λή­ψεις φοι­τη­τών στην αντιπολεμική -…