Περιήγηση: Συλλαλητήρια

Κοινωνία
Μεγάλο συλλαλητήριο των συνδικάτων — Όλοι στον αγώνα για σύγχρονα δικαιώματα ενάντια στα αντεργατικά μέτρα

Κάλε­σμα αντε­πί­θε­σης σαλ­πί­ζουν πάνω από 400 συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις σε όλη τη χώρα, που βγαί­νουν στους δρό­μους από σήμε­ρα Πέμ­πτη με…

Επικαιρότητα
Αγωνιστικός συναγερμός για μέτρα προστασίας της υγείας του λαού

Παμπει­ραϊ­κό συλ­λα­λη­τή­ριο Σάβ­βα­το 3 Απρί­λη 💀 Εστί­ες δια­σπο­ράς εργο­στά­σια, λιμά­νι, καρά­βια, σού­περ μάρ­κετ Αγω­νι­στι­κός συνα­γερ­μός ηχεί στα εργο­στά­σια, στις μεγάλες…

Επικαιρότητα
Μεγάλη διαδήλωση του λαού για υγεία και δικαιώματα κόντρα στον αυταρχισμό Φωτο-Video

Μεγά­λη δια­δή­λω­ση για την υπε­ρά­σπι­ση της υγεί­ας, για τα δικαιώ­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων, κόντρα στον αυταρ­χι­σμό και την κατα­στο­λή πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το…

Επικαιρότητα
Μεγάλο κύμα συμμετοχής στο συλλαλητήριο από συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλους φορείς

Στο σημε­ρι­νό συλ­λα­λη­τή­ριο, στις 6 μ.μ., στα Προ­πύ­λαια καλούν με ανα­κοι­νώ­σεις τους δεκά­δες συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις. Σχε­τι­κές απο­φά­σεις έχουν πάρει: Το…

Επικαιρότητα
Συλλαλητήρια σήμερα σε όλη τη χώρα ενάντια στο χουντικό νομοσχέδιο που απαγορεύει τις διαδηλώσεις

Συλ­λα­λη­τή­ρια σε πολ­λές πόλεις διορ­γα­νώ­νουν Εργα­τι­κά Κέντρα, Ομο­σπον­δί­ες και Σωμα­τεία, στις 9 Ιού­λη, ενά­ντια στο νομο­σχέ­διο για τον περιο­ρι­σμό των…