Περιήγηση: Συλλαλητήριο Θεσσαλονίκη

Επικαιρότητα
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νέο συλλαλητήριο στις 6.30 μ.μ. στην αστυνομική διεύθυνση για απελευθέρωση των προσαχθέντων (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Video of Νέο συλ­λα­λη­τή­ριο το από­γευ­μα στη Θεσ­σα­λο­νί­κη Νέο συλ­λα­λη­τή­ριο στις 6.30 μ.μ. θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στην αστυ­νο­μι­κή διεύ­θυν­ση Θεσ­σα­λο­νί­κης με…

Επικαιρότητα
Μεγάλη διαδήλωση του λαού για υγεία και δικαιώματα κόντρα στον αυταρχισμό Φωτο-Video

Μεγά­λη δια­δή­λω­ση για την υπε­ρά­σπι­ση της υγεί­ας, για τα δικαιώ­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων, κόντρα στον αυταρ­χι­σμό και την κατα­στο­λή πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το…

Επικαιρότητα
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ — ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ — ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ 🚩Νέα συλλαλητήρια την Πέμπτη 24-Οκτ ενάντια στο πολυνομοσχέδιο

✔️   Στις 6.30 μμ. στα Προ­πύ­λαια στην Αθή­να Την ίδια ώρα στο Αγαλ­μα Βενι­ζέ­λου στη Θεσ­σα­λο­νί­κη Με νέα συλ­λα­λη­τή­ρια την…

Επικαιρότητα
Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου: Το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης «μηχανισμός νομιμοποίησης ομάδων της ακροδεξιάς»

Το συλ­λα­λη­τή­ριο στη Θεσ­σα­λο­νί­κη για το ζήτη­μα της ονο­μα­σί­ας της ΠΓΔΜ φάνη­κε να λει­τουρ­γεί «σαν μηχα­νι­σμός νομι­μο­ποί­η­σης της δρά­σης συγκεκριμένων…

Ατέχνως
Χρυσαυγίτες στο γνωστό τους ρόλο — Αυτή τη φορά βεβήλωσαν το μνημείο του Ολοκαυτώματος των Εβραίων στη Θεσσαλονίκη

Χρυ­σαυ­γί­τες στο γνω­στό τους ρόλο,να βεβη­λώ­νουν μνη­μεία ιστο­ρί­ας και αγώ­νων, αλλά και έργα τέχνης. Αυτή τη φορά βεβή­λω­σαν το μνη­μείο του Ολοκαυτώματος…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη — Εθνικιστικό συλλαλητήριο: Υπηρετώντας σχεδιασμούς σε πολλά επίπεδα

Με σύν­θη­μα «Μακε­δο­νία σημαί­νει Ελλά­δα» και διορ­γα­νω­τές διά­φο­ρες εθνι­κι­στι­κές και αντι­δρα­στι­κές ομά­δες, τοπι­κούς ιεράρ­χες, στε­λέ­χη της τοπι­κής διοί­κη­σης, επι­χει­ρη­μα­τί­ες κ.ά.,…