Περιήγηση: Συλλαλητήριο ΛΑΡΚΟ

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Συναυλία αλληλεγγύης στους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ: Ηχηρό μήνυμα συνέχισης του αγώνα από τη Λάρυμνα μετά… μουσικής

Με λαϊ­κούς και παρα­δο­σια­κούς ήχους από τη Λάρυ­μνα, εργα­ζό­με­νοι της ΛΑΡΚΟ και μου­σι­κοί του Πανελ­λή­νιου Μου­σι­κού Συλ­λό­γου στέλ­νουν μήνυ­μα συνέχισης…

Επικαιρότητα
Μεγαλειώδης Συγκέντρωση Σωματείων ΛΑΡΚΟ: «Δεν λυγίζουμε. Ενωμένοι και με όπλο την αλληλεγγύη συνεχίζουμε τον αγώνα μέχρι τέλους» (VIDEO+ΦΩΤΟ)

Δεν λυγί­ζου­με. Ενω­μέ­νοι και με όπλο την αλλη­λεγ­γύη συνε­χί­ζου­με τον αγώ­να μέχρι τέλους! Ήταν το μήνυ­μα που έστει­λαν οι εργαζόμενοι…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
«Από τη ΛΑΡΚΟ νεκροί βγαίνουμε, απολυμένοι ποτέ!» (VIDEO)

Από τη ΛΑΡΚΟ νεκροί βγαί­νου­με, απο­λυ­μέ­νοι ποτέ! Αυτό τόνι­σε ο Πανα­γιώ­της Πολί­της, πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων της ΛΑΡΚΟ Λάρυ­μνας. «Συνά­δελ­φοι από καρδιάς…

Ατέχνως
Εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στον αγώνα των εργατών της ΛΑΡΚΟ

Την αλλη­λεγ­γύη τους στους εργα­ζό­με­νους της ΛΑΡΚΟ εκφρά­ζουν συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις και μαζι­κοί φορείς, οι οποί­οι καταγ­γέλ­λουν τις απο­λύ­σεις και διαμηνύουν…

Επικαιρότητα
Ξεσηκωμός! Όλοι σήμερα 10.30 πμ. στο πλάι των εργαζόμενων της ΛΑΡΚΟ ενάντια στις απολύσεις και το ξεσπίτωμα!

«Δεν πρό­κει­ται να βγού­με από τις εργα­σί­ες και τα σπί­τια μας» το μήνυ­μα των εργα­ζο­μέ­νων, που σήμε­ρα απερ­γούν και κατεβαίνουν…