Περιήγηση: συλλογικές συμβάσεις

Επικαιρότητα
ΠΑΜΕ- Όλοι και όλες στην πανεργατική απεργία Τρίτη 24 Σεπτέμβρη και στις συγκεντρώσεις

Με σύν­θη­μα «Κάτω τα χέρια από τα Συν­δι­κά­τα, τη συλ­λο­γι­κή οργά­νω­ση και δρά­ση» χιλιά­δες εργα­ζό­με­νοι στον ιδιω­τι­κό και το δημό­σιο τομέα…

Επικαιρότητα
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Αγωνιστική απάντηση στη νέα επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα και τα συνδικάτα — Όλοι στην απεργία στις 24 Σεπτέμβρη

Πλα­τύ κάλε­σμα απερ­για­κής απά­ντη­σης στο νομο­σχέ­διο με το οποίο η κυβέρ­νη­ση χτυ­πά Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις και συν­δι­κα­λι­στι­κά δικαιώ­μα­τα, απηύ­θυ­νε το συλλαλητήριο…

Επικαιρότητα
Όλοι στα σημερινά συλλαλητήρια 🚩 Όλοι στην απεργία 24 Σεπτέμβρη

🚩 Ταξι­κή, αγω­νι­στι­κή απά­ντη­ση στο «ανα­πτυ­ξια­κό» πολυ­νο­μο­σχέ­διο που επι­τί­θε­ται στις Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις και τη συν­δι­κα­λι­στι­κή δρά­ση 🔻 🚩 Κινη­το­ποι­ή­σεις σήμερα…

Ατέχνως
Συκοφάντησή τους και παραπληροφόρηση καταγγέλλουν οι ηθοποιοί του ΚΘΒΕ

Την προ­σπά­θεια συκο­φά­ντη­σης και παρα­πλη­ρο­φό­ρη­σης του κοι­νού από την πλευ­ρά του διεύ­θυν­σης του Κρα­τι­κού Θεά­τρου Βορεί­ου Ελλά­δος καταγ­γέλ­λει με ανακοίνωσή…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Το Gay Pride, οι συνταξιούχοι και ο κάλπικος προοδευτισμός του Τσακαλώτου

Σχο­λιά­ζει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης  // Την ίδια ώρα που τσα­κί­ζουν στην κυριο­λε­ξία στοι­χειώ­δη ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα (και των ομο­φυ­λό­φι­λων) ψηφί­ζουν το…