Περιήγηση: Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Επικαιρότητα
Ποιο Ντονμπάς; Ποιοι άμαχοι; Όταν η Σοφία Βούλτεψη αμφισβητεί μέχρι και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ!

Μπο­ρεί το Συμ­βού­λιο Ασφα­λεί­ας του ΟΗΕ να έχει κάνει εκτε­νή ανα­φο­ρά στους αμά­χους νεκρούς του ουκρα­νι­κού καθε­στώ­τος στο Ντον­μπάς, όμως…

Διεθνή
Βενεζουέλα στον ΟΗΕ: «Ποιοι είστε εσείς για να δίνετε τελεσίγραφο σε μια κυρίαρχη κυβέρνηση;»

Απέρ­ρι­ψε κατη­γο­ρη­μα­τι­κά σήμε­ρα στον ΟΗΕ η Βενε­ζου­έ­λα το «τελε­σί­γρα­φο» — απρο­κά­λυ­πτη παρέμ­βα­ση που απηύ­θυ­ναν ευρω­παϊ­κές χώρες, που δίνουν προ­θε­σμία οκτώ…

Διεθνή
H Ρωσία προαναγγέλλει ότι θα φέρει την Συμφωνία των Πρεσπών στο ΣΑ του ΟΗΕ — Ανοιχτό το ένδεχόμενο να ασκήσει βέτο

Το ρωσι­κό υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών, σε ανα­κοί­νω­ση του με θέμα την έκβα­ση του δημο­ψη­φί­σμα­τος που διε­ξή­χθη στην ΠΓΔΜ, προ­α­ναγ­γέλ­λει ότι θα…

Σκίτσα
Γεια σας, είμαι η Νίκι Χέιλι και υποστηρίζω τη δολοφονία αθώων Παλαιστινίων…

«Γεια σας, είμαι η Νίκι Χέι­λι, Αμε­ρι­κα­νί­δα πρέ­σβει­ρα στον ΟΗΕ και υπο­στη­ρί­ζω τη δολο­φο­νία αθώ­ων Παλαι­στι­νί­ων. Στη­ρί­ζω επί­σης το Ισρα­ήλ να σκοτώνει…

Επικαιρότητα
H Κούβα καταδικάζει την επίθεση των Αμερικάνων και των συμμάχων τους.

Επι­μέ­λεια Πάνος Αλε­πλιώ­της / Την έντο­νη κατα­δί­κη της νέας απο­τρό­παιας επί­θε­σης κατά της Συρί­ας από τις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες και τους συμ­μά­χους της εξέ­φρα­σε η…