Περιήγηση: Συμβούλιο της Επικρατείας

Κοινωνία
ΣτΕ: Συνταγματικός ο υποχρεωτικός εμβολιασμός για ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και πυροσβέστες της ΕΜΑΚ

Η Ολο­μέ­λεια του Συμ­βου­λί­ου έκρι­νε, σε διά­σκε­ψη, ότι είναι συνταγ­μα­τι­κός και σύμ­φω­νος με τις υπερ­νο­μο­θε­τι­κές δια­τά­ξεις ο υπο­χρε­ω­τι­κός εμβο­λια­σμός κατά…

Κοινωνία
ΣτΕ: Δικαιούνται αποζημίωση από το κράτος, όσοι πάθουν αποδεδειγμένα βλάβη στην υγεία τους από εμβόλιο

Το Συμ­βού­λιο της Επι­κρα­τεί­ας, έκρι­νε ότι για τις τυχόν βλά­βες που μπο­ρούν να δημιουρ­γη­θούν μετά από εμβο­λια­σμό (και ανε­ξάρ­τη­τα εάν…

Κοινωνία
ΣτΕ: Συνταγματική η διαγραφή από παιδικούς και νηπιαγωγεία, παιδιών που οι γονείς αρνούνται να τα εμβολιάσουν

Το Συμ­βού­λιο της Επι­κρα­τεί­ας απο­φάν­θη­κε ότι η συνταγ­μα­τι­κή δημό­σιου σκο­πού πρό­βλε­ψη του κρά­τους να λαμ­βά­νει μέρι­μνα για τη δημό­σια υγεία…

Κοινωνία
ΣτΕ: Αντισυνταγματικές περικοπές του νόμο Κατρούγκαλου — Τι λέει η κυβέρνηση — Η θέση των συνταξιούχων

Το Συμ­βού­λιο Επι­κρα­τεί­ας έκρι­νε αντι­συ­νταγ­μα­τι­κές τις περι­κο­πές που είχαν επι­βλη­θεί σε 260.000 επι­κου­ρι­κές συντά­ξεις με το νόμο Κατρού­γκα­λου και μάλιστα…

Παιδεία
ΣτΕ: Αντισυνταγματικά τα προγράμματα σπουδών των Θρησκευτικών στα σχολεία

Η Ολο­μέ­λεια του Συμ­βου­λί­ου της Επι­κρα­τεί­ας έκρι­νε αντι­συ­νταγ­μα­τι­κές και αντί­θε­τες στην Ευρω­παϊ­κή Σύμ­βα­ση Δικαιω­μά­των του Ανθρώ­που (ΕΣΔΑ) τις απο­φά­σεις του…