Περιήγηση: Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ

Διεθνή
ΗΠΑ: Εγκρίθηκε από Επιτροπή της Γερουσίας το νομοσχέδιο μεγαλύτερης πρόσδεσης της Ελλάδας

Με τις ψήφους Δημο­κρα­τι­κών και Ρεπου­μπλι­κά­νων, εγκρί­θη­κε από την Επι­τρο­πή Εξω­τε­ρι­κών Σχέ­σε­ων της Γερου­σί­ας, το νέο νομο­σχέ­διο μεγα­λύ­τε­ρης πρόσ­δε­σης της…

Πολιτική
Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ: Τι προβλέπει το κατάπτυστο κείμενο

Σαν τον «κλέ­φτη» η κυβέρ­νη­ση επέ­λε­ξε να κατα­θέ­σει παρα­μο­νές Χρι­στου­γέν­νων στη Βου­λή (αρχι­κά στη Διαρ­κή Επι­τρο­πή Εθνι­κής Άμυ­νας και Εξωτερικών…

Ανακοινώσεις
Λαϊκή Συσπείρωση Πυλαίας-Χορτιάτη: Προσηλωμένη στη μετατροπή της Ελλάδας σε αμερικανονατοϊκό ορμητήριο η διοίκηση Καϊτεζίδη

Για προ­σή­λω­ση στην κυβερ­νη­τι­κή πολι­τι­κή του «ανή­κο­μεν στο ΝΑΤΟ» και της μετα­τρο­πής της Ελλά­δας σε απέ­ρα­ντο αμε­ρι­κα­νο­να­τοϊ­κό ορμη­τή­ριο καταγ­γέλ­λει τη διοίκηση…

Ανακοινώσεις
ΚΚΕ: Να καταγγελθεί τώρα η «Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας», να κλείσουν οι αμερικανοΝΑΤΟικές στρατιωτικές βάσεις!

Ερώ­τη­ση προς τους υπουρ­γούς Εθνι­κής Αμυ­νας και Εξω­τε­ρι­κών, με θέμα τον επι­κίν­δυ­νο χαρα­κτή­ρα της ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κής Συμ­φω­νί­ας για τις στρα­τιω­τι­κές βάσεις,…

Ανακοινώσεις
Αναβολή της συγκέντρωσης 2 Οκτώβρη στο Πάρκο Ελευθερίας

Ανα­κοί­νω­ση Επι­τρο­πής Αγώ­να ενά­ντια στην Ελλη­νο­Α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις Στρα­τιω­τι­κές Βάσεις ✔️  Ανα­βο­λή της συγκέ­ντρω­σης 2 Οκτώ­βρη στο Πάρ­κο Ελευθερίας 🔻…

Επικαιρότητα
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ — ΗΠΑ: Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών!

📍 Μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση στις 2 Οκτώ­βρη στο Πάρ­κο Ελευ­θε­ρί­ας  📌 Πλα­τύ άνοιγ­μα ώστε να ενη­με­ρω­θεί ο λαός για τη μεθόδευση…

Επικαιρότητα
ΕΕΔΥΕ — ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ✴️ Πολύμορφες αγωνιστικές πρωτοβουλίες ενάντια στην ανανέωση της συμφωνίας για τις βάσεις

➰  Σε εξέ­λι­ξη η καμπά­νια συλ­λο­γής υπο­γρα­φών ➰  Πλα­τύ άνοιγ­μα στους εργα­ζό­με­νους και στα φτω­χά λαϊ­κά στρώ­μα­τα, με το σύνθημα…

Πολιτική
ΕΕΔΥΕ: Όχι στις βάσεις και τα πυρηνικά — Συλλογή υπογραφών ενάντια στην Συμφωνία Ελλάδας-ΗΠΑ

«Όχι στις βάσεις και τα πυρη­νι­κά. Να μην ανα­νε­ω­θεί, να καταγ­γελ­θεί η “Συμ­φω­νία Αμοι­βαί­ας Αμυ­ντι­κής Συνερ­γα­σί­ας Ελλά­δας — ΗΠΑ”». Με…