Περιήγηση: Συμφωνία Ελλάδας - ΗΠΑ για τις βάσεις

Επικαιρότητα
«Και με μπόρα και με βροχή, έξω οι Αμερικανοί»: Μέλη της ΚΝΕ έξω απ’ την Αμερικάνικη πρεσβεία

Μπο­ρεί οι σημε­ρι­νές συγκε­ντρώ­σεις ενά­ντια στην κατά­πτυ­στη και επι­κίν­δυ­νη Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις βάσεις να μην πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν εξαι­τί­ας των καιρικών…

Πολιτική
ΗΠΑ: Υπογράφτηκε η κατάπτυστη Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις βάσεις

Στην υπο­γρα­φή του Δεύ­τε­ρου Πρω­το­κόλ­λου Τρο­πο­ποί­η­σης της Συμ­φω­νί­ας Αμοι­βαί­ας Αμυ­ντι­κής Συνερ­γα­σί­ας (MDCA), προ­χώ­ρη­σε ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Νίκος Δέν­διας, μετα­τρέ­πο­ντας την…

Κοινωνία
Μεγάλη συγκέντρωση στην Αθήνα: Να ακυρωθεί η Ελληνοαμερικανική συμφωνία για τις βάσεις

«Ούτε γη ούτε νερό στους φονιά­δες των λαών» δια­τρά­νω­σαν Εργα­τι­κά Σωμα­τεία, ΕΕΔΥΕ, Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι, Σύλ­λο­γοι Αυτο­α­πα­σχο­λου­μέ­νων, ΟΓΕ και φορείς του…