Περιήγηση: Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ

Πολιτική
Θ. ΠΑΦΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΣΡΑΗΛ
Featured Video Play Icon
Θ. Παφίλης: Στίγμα η συμφωνία της Ελλάδας με το Ισραήλ που δολοφονεί γυναικόπαιδα και βομβαρδίζει χώρες

Στίγ­μα της εξω­τε­ρι­κής πολι­τι­κής της χώρας χαρα­κτή­ρι­σε τη συμ­φω­νία της Ελλά­δας με το κρά­τος-δολο­φό­νο του Ισρα­ήλ ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Καταψήφισε τη συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την «Προμήθεια Εξοπλισμού και Υπηρεσιών Άμυνας»

Το ΚΚΕ κατα­ψή­φι­σε τη συμ­φω­νία Ελλά­δας και Ισρα­ήλ για την «Προ­μή­θεια Εξο­πλι­σμού και Υπη­ρε­σιών Άμυ­νας» και ζήτη­σε να υλο­ποι­η­θεί η…