Περιήγηση: Συμφωνία Πρέσπες

Ματιές στην Επικαιρότητα
Συλλαλητήριο Μακεδονία 20/1/2019: Μοιρασμένοι ρόλοι

Ένα ακό­μα συλ­λα­λη­τή­ριο για την «ελλη­νι­κό­τη­τα της Μακε­δο­νί­ας» γίνε­ται την Κυρια­κή στο Σύνταγ­μα, με τους διορ­γα­νω­τές (παμ­μα­κε­δο­νι­κές οργα­νώ­σεις και διάφοροι…

Επικαιρότητα
Δ. Κουτσούμπας: Για τη συμφωνία των Πρεσπών και τη δημοσιοποίηση της «Ολοκληρωμένης Έκθεσης» του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών

Σε δήλω­σή του ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας για τη συμ­φω­νία των Πρε­σπών και τη δημο­σιο­ποί­η­ση της…

Πολιτική
Συμφωνία Πρεσπών: Κατά συνείδηση το Ποτάμι — Φ. Γεννηματά: «Δεν υπάρχει θέμα πειθαρχίας, αλλά θα υπάρχουν συνέπειες»

Το Πολι­τι­κό Συμ­βού­λιο του Ποτα­μιού επι­βε­βαί­ω­σε εκ νέου στην απο­ψι­νή συνε­δρί­α­σή του μαζί με τους βου­λευ­τές και τους ευρω­βου­λευ­τές του…

Επικαιρότητα
Ν. Καραθανασόπουλος: Να μην αξιοποιηθεί η δολοφονία του 35χρονου ομογενούς σε εκατέρωθεν παιχνίδια κλιμάκωσης του εθνικισμού

Η δολο­φο­νία του 35χρονου ομο­γε­νούς πρέ­πει να διε­ρευ­νη­θεί «σε βάθος και επί της ουσί­ας και όχι να εμπλα­κεί σε παιχνίδια…