Περιήγηση: Συνέδριο γονιμότητας

Κοινωνία
Συνέδριο γονιμότητας: Ο σκοταδισμός επιστρέφει υπό μορφή «διαδικτυακής εκδήλωσης» στην Κατερίνη

Τον περα­σμέ­νο Ιού­λιο είχε προ­γραμ­μα­τι­στεί να διορ­γα­νω­θεί στα Ιωάν­νι­να το «Πανελ­λή­νιο Συνέ­δριο Γονι­μό­τη­τας και Ανα­πα­ρα­γω­γι­κής Αυτο­νο­μί­ας». Αρχι­κά, μάλι­στα, είχε ανακοινωθεί…

Πολιτική
Ανακοίνωση της ΤΟ Ιωαννίνων του ΚΚΕ με αφορμή το διαβόητο συνέδριο για την γονιμότητα

Με αφορ­μή το συνέ­δριο για «την υπο­γο­νι­μό­τη­τα και την ανα­πα­ρα­γω­γι­κή αυτο­νο­μία», που ήταν να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στα Γιάν­νε­να, με πρω­τα­γω­νι­στές επιχειρηματικούς…

Κοινωνία
Συνέδριο γονιμότητας: Σκοταδισμός και μπίζνες…

Θύελ­λα αντι­δρά­σε­ων έχουν προ­κα­λέ­σει οι σκο­τα­δι­στι­κές από­ψεις που ανα­πα­ρά­χθη­καν σε βίντεο που δια­φή­μι­ζε το «1ο πανελ­λα­δι­κό συνέ­δριο γονι­μό­τη­τας και αναπαραγωγικής…